กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 022454310-4 สายด่วนแรงงาน 1546
©  2011 All Rights Reserved.