กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีฯ


          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเปิดการอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในสถานประกอบกิจการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล มีนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ จำนวน 150 แห่ง
          การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเลขานุการในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็น ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของสถานประกอบกิจการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของสถานประกอบกิจการจากปีที่ผ่านมา และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

 


กองความปลอดภัยแรงงาน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน


รับข่าวสารกรม