กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1


       วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล video conference ซึ่งจัดโดยกองความปลอดภัยแรงงาน ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กทม. เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนกลไกทวิภาคี เกี่ยวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย การกำหนดนโยบายแผนงานงบประมาณรวมทั้งทรัพยากรบุคคลโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการลดการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ และขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร ณ ห้องประชุม กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 15 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม