กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานรายงาน ครั้งที่ 1/2564


      วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น .นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานรายงาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกมาตรฐานสากลที่จะเทียบเคียงกับมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า และยกคุณภาพชีวิตแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเทียบเคียงมาตรฐานแรงงานไทยกับราชการที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาตรฐานแรงงานไทยมาปฏิบัติสถานประกอบกิจการร่วมกับมาตรฐานระบบจัดการอื่น ๆ ได้ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม