กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564


       วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายสมพจน์ กวางแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบความเป็นมาของกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นพร้อมทั้งพิจารณาวิธีการคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นและแบบเสนอชื่อบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม