กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ครั้งที่ 5/2565


   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 ระดับสมบูรณ์จำนวน 6 แห่ง ซึ่งดำเนินการประเมินโดยภาคเอกชน ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม