กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565


   วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายนางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom

   โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรองเบื้องต้น (Standard Operating Procedure: SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6/1 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและความสำคัญของ SOP ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ได้นำแบบคัดกรอง รบ.1 นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองแรงงาน ซึ่งมีส่วนประเมินที่สำคัญในแบบคัดกรองเพื่อหาข้อบ่งชี้และพฤติการณ์ที่สงสัยว่าจะเป็นการถูกบังคับใช้แรงงาน และรวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งต่อให้กับทีมสหวิชาชีพทำการคัดแยกต่อไป ประกอบกับประธานกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้ แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการขยายผลมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อไป


รับข่าวสารกรม