กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/2565


   วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 4/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบเอกสาร ของผู้ประสงค์ยื่นคำขอต่ออายุการเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และมีมติเห็นชอบการต่ออายุดังกล่าว ทำให้ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานแรงงาน สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบกิจที่ต้องการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์