กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2565


   วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางนิตยา โพธิ์สุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแบบประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียนโดยระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) และหลักเกณฑ์การประเมิน แนวทางการสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ http://tls.labour.go.th ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน