วัฒนธรรม ค่านิยม


วัฒนธรรม

CULTURE - Z

C - Community มีความรักความผูกพัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร
U - Unity
มีความเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม

L - Legitimacy ยึดหลักกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรม
T - Digital Technology ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
U - Users Centric ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
R - Review การทบทวนกฎ ระเบียบ คู่มือ และภารกิจเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
E - Evolution ปฏิรูปกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม
Z - Zero Corruption มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ค่านิยม

FAIR

F - FAIR PLAY เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

A - All Objective มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

I – INTEGRITY กล้ายืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้อง

R – Righteousness ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้


รับข่าวสารกรม