ผู้บริหาร


นายนิยม สองแก้ว
อธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2098
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางโสภา เกียรตินิรชา
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2121
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2131
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองอธิบดี
โทรศัพท์ 0 2660 2112
อีเมล
นายสมพจน์ กวางแก้ว
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2036
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2040
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางวัชรี มากหวาน
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2042
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2043
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางเจริญพิศ เอกอุรุ
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2039
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมชาย เอื้อจารุพร
ผู้ตรวจราชการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2041
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2047
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายมนตรี มณีรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2058
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2448 9128-39
อีเมล
นางสาวสุนัน เพชรชู
ผู้อำนวยการกองนิติการ
โทรศัพท์ 0 2660 2088
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
โทรศัพท์ 0 2660 2087
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิสุทธิ์ คงสุจริต
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2171
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางจุฬารัตต์ อินตะเทพ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2177
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนิตยา โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2125
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พันจ่าตรีพิระ โชคบุญเจริญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน
โทรศัพท์ 0 2660 2101
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2155
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอำนวย งามเนตร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2660 2154
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2660 2077
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
โทรศัพท์ 0 2660 2010
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
โทรศัพท์ 0 2660 2065
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอุริศ แช่มสุวรรณวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2660 2033
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ้นทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0 2660 2031
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2660 2009
อีเมล

รับข่าวสารกรม