ผู้บริหารนายอภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดี

นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี

นางโสภา เกียรตินิรชา
รองอธิบดี


รองอธิบดี

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมพจน์ กวางแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม

นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้ตรวจราชการกรม

นางวัชรี มากหวาน
ผู้ตรวจราชการกรม

นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวสุนัน เพชรชู
ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นางเจริญพิศ เอกอุรุ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน

นางนิตยา โพธิ์สุข
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นางสาวสุภาพร โพธิ์มัจฉา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


เลขานุการกรม

นางนนทลี วงษ์เคี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

พฤศจิกายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

รับข่าวสารกรม