ผู้บริหารนายอภิญญา สุจริตตานันท์
อธิบดี

นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์
รองอธิบดี

นางอุดมลักษณ์ สอนสารี
รองอธิบดี

นางโสภา เกียรตินิรชา
รองอธิบดี

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายประดิษฐ์ สุรชัย
ผู้ตรวจราชการกรม

นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล
ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม


ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวกาญจนา พูลแก้ว
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน

นายธานี ศิริล้น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน

นายนรินทร์ บุญพร้อม
ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน

นายอนุชา จันทรเกษร
ผู้อำนวยการกองนิติการ

นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการแรงงาน

นายสมพจน์ กวางแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน


ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์

นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์

นายเกริกไกร นาสมยนต์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรือเอกจักรทิพย์ กล่ำเสือ
เลขานุการกรม

นางนนทลี วงษ์เคี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม