กสร.จับมือ ILO และองค์กรภาคเอกชน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก นายกสมาคมแม่บ้านแรงงาน ร่วมเสวนาโครงการสัมมนา “จรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดูแล ลูกจ้างทำงานบ้าน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการจัดทำ “จรรยาบรรณในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน” ซึ่งได้มาจากความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงาน ข้าราชการ ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง บริษัทจัดหางาน สหภาพแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน เน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจและสอดคล้องกับมาตรฐานของกฎหมาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจ้างลูกจ้างทำงานบ้าน และสื่อมวลชน รวม ๕๐ คน ทั้งนี้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี กสร. เป็นผู้แทนกรม ได้เข้าร่วมสัมมนาด้วย ณ โรงแรมปริ๊นซ์ตัน ดินแดง กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready