ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 21/02/2561 119
2 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผล การพิจารณาเสนอ 20/02/2561 87
3 ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน 20/02/2561 88
4 ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 19/02/2561 75
5 ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม สัมมนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 19/02/2561 141
6 ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 19/02/2561 49
7 หัวหน้า ผต. กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย 19/02/2561 54
8 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเลตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 16/02/2561 118
9 กสร.จับมือ ILO และองค์กรภาคเอกชน ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ 14/02/2561 165
10 อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ 14/02/2561 126
11 กสร.เปิดโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH 14/02/2561 133
12 รองอธิบดี กสร.ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในโอกาส 12/02/2561 130
13 ผต. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 12/02/2561 127
14 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 12/02/2561 76
15 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 08/02/2561 164
16 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/02/2561 132
17 รองอธิบดี กสร. กล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 08/02/2561 87
18 รองอธิบดี กสร. บรรยาย นโยบาย Safety Thailand และข้อกำหนดที่ผู้บริหารควรรู้ และนำเยี่ยมศูนย์พัฒนา 08/02/2561 134
19 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 07/02/2561 133
20 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย 07/02/2561 69

หน้า 1 จาก 88

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready